Håkan Gyllenbielke, 1660-1719

Smålänning, volontär vid flottan 1676, dito vid Norra Skånska Kavalleriregementet 1691, korpral där samma år, kornett 1699, löjtnant 1700, ryttmästare 1704 och överstelöjtnant 1709. Sårad i Posen 1704, adlad 1705 (hette förut Wenberg), hemsänd till Sverige för att verka som rekryterings- och utbildningschef på regementet med chefsbostad på Tomarp och övningsområde på Kvidinge hed. Deltog i Karl XII:s fälttåg i Norge. Interimschef för regementet från 1709 till sin död 1719 på grund av chefens Gustaf Horns fångeskap i Sibirien efter Pultava. Död 1719 och begraven i Kvidinge kyrka, där hans epitafium hänger i vapenhuset. Testamenterade all sin kvarlåtenskap till en stiftelse för fattiga och gamla inom ett upptagningsområde i Åsbo, Bjäre och Luggude härader (samma som för utskrivning för regementet). Ett hospital uppfördes och öppnades 1729 och var avsett för ett 40-tal gäster. Från de ålderdomliga lokalerna avflyttade de sista 1949. Av donationsmedlen utdelas alltjämt bidrag till hjälpsökanden.

Kvidinge församlingshem

Inom Kvidinge församling har sedan tidigt 1900-tal förelegat intresse för en särskild samlingssal. Donationer har gjorts för detta ändamål. I slutet av 1950-talet uppmärksammades möjligheten att i det nedlagda hospitalet inreda sådana lokaler för kyrkans verksamhet. Kungl. Maj:t godkände Gyllenbielkeska Stiftelsens försäljning av hospitalbyggnaden till församlingen. Detta skedde under förutsättning att byggnaden skulle skyddas som kulturminne och att norra salen bibehölls oförändrad för att visa hur hospitalet en gång fungerat. Ombyggnaden företogs under år 1958. De två mellersta salarna sammanslogs till en större samlingssal för ca 150 personer. Södra salen omändrades till syförenings- och samkvämsrum. Ett kaffekök och en entréhall inrättades. Pannrum och toiletter för kyrkobesökare förlades till nyupptagna källarutrymmen. Genom donation utsmyckades stora salen med bl.a. en freskomålning av kyrkomålaren Pär Siegård, vilken målning symboliserar karolinens gåva till de gamla. I salen hänger f.n. även originalskisserna till kommunens slutgåva till funktionärer vid kommunens upphörande med utgång av år 1973. Skisserna är utförda av konstnären Bertil Liljeblad. I syföreningsrummet hänger en samtida porträttmålning av Håkan Gyllenbielke med tillmålade texten

Just denna målning lik hr Gyllenbielke var
Som all sin rikedom till arma givit har.
Hans dygd, hand tro, hans mod kan ej avskildras här
Men ryktet hans beröm till eftervärlden bär

Hospitalet

Teckning föreställande hospitalets anläggningar efter färdigställandet 1743. Teckningen är utförd av förre Kvidingebon Sverker Erlandsson med ledning av hospitalets byggnadsbeskrivningar. Av byggnaderna finns nu endast 1 och 2 kvar.

Nummer på teckningen Kostnad i daler silvermynt
1.
Huvudbyggnaden. Uppförd 1729
14 765
2. & 3.
Brygghus med bakstugor. Uppförda 1733. Nr 3 revs 1813.
3 310
4.
Stenmur. Uppförd 1733. Höjd 3 alnar. Nedriven.
5.
Hospitalskyrkan med 73 sittplatser, ett utbygge till gamla kyrka. Uppförd 1737.
9 292
6.
Källarbyggnad, 80.5 alnar lång, 8 alnar bred o 5 alnar hög. Uppförd 1743. Revs i slutet av 1700-talet.
4 357
Diverse arbeten
  1 708
Summa:
33 432